A római Családok Világtalálkozója - a szatmári egyházmegye képviselőinek szemével nézve


Június 22-26. között Róma nyújtott otthont a pandémia miatt egy éves késéssel megtartott
Családok X. Világtalálkozójának, amelyet utoljára 2018-ban szerveztek meg Dublinban. Az idei
találkozót a világ egyházmegyéiben és plébániáin tartották, a korábbi évektől eltérő
„policentrikus és kiterjesztett” formában. Százhúsz országból több mint kétezer küldött érkezett
Rómába az ötnapos rendezvényre, amelynek az volt a fő célja, hogy rávilágítson a házasság és a
család szépségére a mai világban. A magyarországi delegációt Marton Zsolt váci püspök, az
MKPK Családügyi Bizottságának elnöke, a Romániából érkező római és görög katolikus tíz
családot magába foglaló küldöttséget Pál József Csaba temesvári püspök, az RKPK
Családpasztorációs megbízottja vezette. A találkozó, amelynek témája „Családi szeretet: hivatás és út az életszentséghez” június 22-én, szerdán a Családok Fesztiváljával nyílt meg Ferenc pápa jelenlétében a vatikáni VI. Pál teremben. Az egyházfő több család tanúságtételét hallgatta meg,
akik megosztották tapasztalataikat a modern világ családi életének örömeiről, gondjairól,
nehézségeiről és reményeiről. Köztük voltak Isten szolgája Chiara Corbella Petrillának a szülei.
Chiara életvédő aktivista volt, aki megőrizte hitét, miközben küzdött a rák ellen. Tanúságot tett
egy ukrán anya és lánya is, valamint egy hat gyermekes olasz család, aki befogadta őket, miután
elmenekültek az ukrajnai háború elől. Továbbá a Kongói Demokratikus Köztársaságba küldött
olasz nagykövet muzulmán özvegyének tanúságtétele is elhangzott, akinek férjét humanitárius
tevékenység közben gyilkolták meg.

A tanúságtételekre válaszolva Ferenc pápa közelségéről biztosította a világ minden házaspárját
és családját konkrét helyzetükben. Bátorító szavakkal fordult feléjük: „Induljatok el onnan, ahol
most vagytok, és onnan próbáljatok együtt haladni: együtt, mint párok, együtt a saját
családotokban, együtt más családokkal, együtt az egyházzal.” A pápa az irgalmas szamaritánus
képére emlékezve így szólt: „Azt akarom, hogy az Egyház mindnyájatok számára irgalmas
szamaritánus legyen: egy irgalmas szamaritánus, aki közel lép hozzátok, és segít abban, hogy
tovább tudjátok folytatni utatokat, és hogy tudjatok egy lépést tenni előre, bármilyen kicsi is
legyen az.” A családok által elmondott tanúságtételekből kiindulva mutatott be néhány lépést
ezek közül: előrelépés a házasságra való nyitottság, a keresztek felvállalása, a megbocsátás, a
mások befogadása és a testvériség előmozdítása felé.

Ugyancsak a VI. Pál teremben zajlott a teológiai és pasztorális kongresszus június 23-25. között.
Pál József Csaba temesvári megyés püspök megosztotta az ezzel kapcsolatos tapasztalatait:
„A főszereplők a családok, nem csak nagy tudósok tartanak előadásokat, sőt ilyen aligha van,
hanem családok tartják a műhelyeket, ők beszélnek a témákról. Azt látom, hogy az egyházban
van egy ilyen elmozdulás, egy új ekléziológia van kialakulóban, például azzal kapcsolatban,
hogy a családegyház hogyan alakulhat ki, hogyan tud az egyház ott, a családban élni, mindazon
által, hogy a családok bekapcsolódnak a plébánia közösségébe, de ők maguk is otthonukban és
más családokkal együtt hogyan élik az egyházat. Megérintett az a gondolat is, hogy a családokat
kísérni kell. Régebben csak papokban gondolkodtunk, de nem csak a papok kell kísérjék a
családokat, hanem a családok egymást. Olyan családok, akiket kísértek, azok vállalják, hogy
kísérni fognak, egyrészt fiatal családokat, házasságuk első éveiben, aztán a házasságokat
különféle élethelyzetekben, ott, ahol esetleg egy sérült gyermek születik, vagy ott, ahol a válás
szélére kerültek, vagy más különböző problémák keletkeztek a családban. Szinte minden
tanúságtételben elhangzott, hogy a plébánia közösségünk, a lelkipásztor, más családok
segítségével sikerült megoldani a problémákat. Korábban kizárólag csak arra figyeltünk, hogy
felkészítsünk a házasságra, de aztán magukra hagytuk a házastársakat: most már megházasodtak,megkapták a kegyelmet, és foglalkozunk másokkal. Itt viszont azt hangsúlyozták, hogy továbbra is kísérni kell, és a legjobb kísérés az, amikor családi közösségekben élnek. Ott a tapasztaltabb
családok tudjék őket segíteni. A szülők, ha csak szóban próbálják tanítani a gyermekeiket, az
valamilyen formában nem sikerül. Tehát életük példájával, a családban, abban a légkörben kell
nem csak az agynak a vallásos rétegét táplálni, hiszen az egész család az Istenben él. Ha a
családok megújulnak, ebből az egész egyháznak a megújulása tud fakadni.”

Szombaton délután a Szent Péter téren mutatott be szentmisét Kevin Farrell bíboros, a Világiak,
Család és Élet Kongregációjának prefektusa, Ferenc pápa mondta a prédikációt. A szentatya
leszögezte, hogy „a család az első hely, ahol megtanulunk szeretni”. Megállapította többek
között, hogy meg kell védenünk a család szépségét. Arra buzdította a házaspárokat, hogy a nehéz
pillanatokban ismét próbálják felfedezni házastársukban a szeretetnek azt a szikráját, amely most is ott él szívükben, mint a kezdetekben. Az egyház a családokkal és a családokban él, hiszen
Jézus is családból, a názáreti családból született – hirdette homíliájában Ferenc pápa. A Családok
X. Világtalálkozójának keretében ez a hálaadás pillanata. Ma hálával hozzuk Isten elé, mint egy
nagy felajánlásban mindazt, amit a Szentlélek elvetett bennetek, kedves családok – kezdte
szentbeszédét a pápa. Utalt rá, hogy egyesek a Vatikánban vettek részt a közös elmélkedéseken,
mások saját egyházmegyéikben egyfajta óriási csillagképet alkotva. A tapasztalatok, javaslatok,
álmok gazdagsága mellet nem hiányoznak az aggodalmak és a bizonytalanságok sem. Most
mindezeket mutassuk be az Úrnak és kérjük Őt, hogy erejével és szeretetével támogassa a
családokat, az apukákat, anyukákat, gyermekeket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat. A
felnőttek, gyermekek, fiatalok, idősek különböző családi tapasztalatokkal rendelkeznek, de
mindnyájan ugyanazzal a reménnyel imádkoznak: Isten áldja meg és őrizze meg családjukat, a
világ összes családját – fohászkodott Ferenc pápa, aki beszélt továbbá a nemzedékek között
kapcsolat fontosságáról, a szülőknek gyermekeik hivatásának felfedezésében betöltött
szerepéről, a nevelők példamutató hűségéről.

A családok missziós küldetésének szövegét június 25-én, szombaton este a Családok X.
Világtalálkozóját lezáró pápai szentmise végén tették közzé és osztották szét a Szent Péter téren
összegyűlt családoknak. Vasárnap Ferenc pápa déli Úrangyala imádsága alkalmával a téren jelen
levő híveket is megajándékozták a nagyobb méretű szentképpel, amelynek egyik oldalán P.
Marko Ivan Rupnik jezsuita művész alkotása látható, a másikon a családok meghívásának
szövege.
Kedves családok, arra hívlak benneteket, hogy folytassátok az utat, meghallgatva az Atyát, aki
hív titeket: legyetek misszionáriusok a világ útjain! Ne járjatok egyedül! Ti, fiatal családok,
bízzátok magatokat azoknak a vezetésére, akik ismerik az utat, ti, akik már előbbre vagytok,
legyetek a többiek útitársai, ti, akik eltévelyedtetek a nehézségek miatt, ne hagyjátok, hogy a
szomorúság vegyen erőt rajtatok, bízzatok a Szeretetben, amelyet Isten helyezett belétek,
könyörögjetek minden nap a Lélekhez, hogy élessze fel újra bennetek lángját. Örömmel
hirdessétek a család szépségét! Hirdessétek a gyermekeknek és a fiataloknak a keresztény
házasság kegyelmét. Adjatok reményt azoknak, akik nem remélnek. Cselekedjetek úgy, mintha
minden tőletek függne, annak tudatában, hogy mindent Istenre kell bíznotok. Ti „szőjétek” a
társadalom és egy szinodális egyház szövetét, amely kapcsolatokat teremt, megsokszorozva a
szeretetet és az életet. Legyetek az élő Krisztus jelei, ne féljetek attól, amit az Úr kér tőletek, és
attól se, hogy nagylelkűek legyetek Ővele. Nyíljatok meg Krisztusnak, hallgassátok Őt az ima
csöndjében. Kísérjétek el azokat, aki törékenyebbek, vegyétek gondjaitokba a magányosokat, a
menekülteket, a magukra hagyatottakat.

Legyetek egy testvéribb világ magvai! Legyetek nagyszívű családok! Legyetek az egyház
befogadó arca! És kérlek benneteket, imádkozzatok, mindig imádkozzatok! Mária, a mi
Édesanyánk siessen segítségetekre, amikor fogytán lesz borotok, legyen társatok a csönd és a
megpróbáltatás idején, segítsen benneteket, hogy együtt járjatok Feltámadt Fiával.
Ferenc Vasárnap, a Szent Péter téren megtartott hagyományos Úrangyala imádság alkalmával
küldetéssel bocsátotta el a családokat az egyházfő. A Családok X. Világtalálkozójának
védőszentjei az első boldoggá nyilvánított házaspár, Luigi és Maria Beltrame Quattrocchi voltak,
az ő ereklyéiket csodálhatták meg, az ő életpéldájukból tanulhattak a résztvevők.
Egyházmegyénk is csatlakozott a római eseménysorozathoz. A szerdán Nagykárolyban tartott
családos találkozót követően szombaton, 2022. június 25-én a nagybányai Krisztus Király
templomban 18.30 órától hangzott el előadás a családok számára a római esemény kapcsán,
amelyet Lepedus István egyházmegyei családpasztorációs referens tartott. Ezt követően a
jelenlevők bekapcsolódtak a Szent Péter téri szentmise közvetítésbe, meghallgatták Fanea József
segédlelkész tolmácsolásában a szentatya prédikációját.
Az együttlét a családok kötetlen beszélgetésével ér véget a Philia Oázis galériavendéglőben.

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Család…

Család… Share: Kapcsolódó tartalmak Katolikus családok lelkigondozása országos szintenprofamiliacat@gmail.comKatolikus családok lelkigondozása országos szinten profamiliacat@gmail.com 

Citește mai mult »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP