www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Corinteni
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Întâia epistola catre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Mul?umire lui Dumnezeu pentru credin?a corintenilor. Raul dezbinarilor. Cuvântul Crucii: nebunie pentru cei ce pier, puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc.

 1. Pavel, chemat apostol al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu, oi fratele Sostene, 

 2. Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfin?i?i în Iisus Hristos, celor numi?i sfin?i, împreuna cu to?i cei ce cheama numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, oi al lor oi al nostru: 

 3. Har voua oi pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, oi de la Domnul nostru Iisus Hristos. 

 4. Mul?umesc totdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat voua în Hristos Iisus. 

 5. Caci întru El v-a?i îmboga?it deplin întru toate, în tot cuvântul oi în toata cunootin?a; 

 6. Astfel marturia lui Hristos s-a întarit în voi, 

 7. Încât voi nu sunte?i lipsi?i de nici un dar, aoteptând aratarea Domnului nostru Iisus Hristos, 

 8. Care va va oi întari pâna la sfâroit, ca sa fi?i nevinova?i în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. 

 9. Credincios este Dumnezeu, prin Care a?i fost chema?i la împartaoirea cu Fiul Sau Iisus Hristos, Domnul nostru. 

 10. Va îndemn, fra?ilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca to?i sa vorbi?i la fel oi sa nu fie dezbinari între voi; ci sa fi?i cu totul uni?i în acelaoi cuget oi în aceeaoi în?elegere. 

 11. Caci, fra?ii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe mi-a venit otire ca la voi sunt certuri; 

 12. ai spun aceasta, ca fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! 

 13. Oare s-a împar?it Hristos? Nu cumva s-a rastignit Pavel pentru voi? Sau fost-a?i boteza?i în numele lui Pavel? 

 14. Mul?umesc lui Dumnezeu ca pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus oi pe Gaius, 

 15. Ca sa nu zica cineva ca a?i fost boteza?i în numele meu. 

 16. Am botezat oi casa lui atefana; afara de aceotia nu otiu sa mai fi botezat pe altcineva. 

 17. Caci Hristos nu m-a trimis ca sa botez, ci sa binevestesc, dar nu cu în?elepciunea cuvântului, ca sa nu ramâna zadarnica crucea lui Hristos. 

 18. Caci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 

 19. Caci scris este: "Pierde-voi în?elepciunea în?elep?ilor oi otiin?a celor înva?a?i voi nimici-o". 

 20. Unde este în?eleptul? Unde e carturarul? Unde e cercetatorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebuna în?elepciunea lumii acesteia? 

 21. Caci de vreme ce întru în?elepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin în?elepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu sa mântuiasca pe cei ce cred prin nebunia propovaduirii. 

 22. Fiindca oi iudeii cer semne, iar elinii cauta în?elepciune, 

 23. Însa noi propovaduim pe Hristos cel rastignit: pentru iudei, sminteala; pentru neamuri, nebunie. 

 24. Dar pentru cei chema?i, oi iudei oi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu oi în?elepciunea lui Dumnezeu. 

 25. Pentru ca fapta lui Dumnezeu, socotita de catre oameni nebunie, este mai în?eleapta decât în?elepciunea lor oi ceea ce se pare ca slabiciune a lui Dumnezeu, mai puternica decât taria oamenilor. 

 26. Caci, privi?i chemarea voastra, fra?ilor, ca nu mul?i sunt în?elep?i dupa trup, nu mul?i sunt puternici, nu mul?i sunt de bun neam; 

 27. Ci Dumnezeu ai-a ales pe cele nebune ale lumii, ca sa ruoineze pe cei în?elep?i; Dumnezeu ai-a ales pe cele slabe ale lumii, ca sa le ruoineze pe cele tari; 

 28. Dumnezeu ai-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebagate în seama, pe cele ce nu sunt, ca sa nimiceasca pe cele ce sunt, 

 29. Ca nici un trup sa nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 

 30. Din El, dar, sunte?i voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a facut în?elepciune de la Dumnezeu oi dreptate oi sfin?ire oi rascumparare, 

 31. Pentru ca, dupa cum este scris: "Cel ce se lauda în Domnul sa se laude". 

Capitolul 2.
Propovaduirea Evangheliei nu sta în maiestria cuvintelor, nici în în?elepciunea lumeasca, ci în în?elepciunea cea dupa Dumnezeu.

 1. ai eu, fra?ilor, când am venit la voi oi v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântator sau ca în?elept. 

 2. Caci am judecat sa nu otiu între voi altceva, decât pe Iisus Hristos, oi pe Acesta rastignit. 

 3. ai eu întru slabiciune oi cu frica oi cu cutremur mare am fost la voi. 

 4. Iar cuvântul meu oi propovaduirea mea nu stateau în cuvinte de înduplecare ale în?elepciunii omeneoti, ci în adeverirea Duhului oi a puterii, 

 5. Pentru ca credin?a voastra sa nu fie în în?elepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. 

 6. ai în?elepciunea o propovaduim la cei desavâroi?i, dar nu în?elepciunea acestui veac, nici a stapânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, 

 7. Ci propovaduim în?elepciunea de taina a lui Dumnezeu, ascunsa, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastra, 

 8. Pe care nici unul dintre stapânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, caci, daca ar fi cunoscut-o, n-ar fi rastignit pe Domnul slavei; 

 9. Ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a vazut oi urechea n-a auzit, oi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gatit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El". 

 10. Iar noua ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sau, fiindca Duhul toate le cerceteaza, chiar oi adâncurile lui Dumnezeu. 

 11. Caci cine dintre oameni otie ale omului, decât duhul omului, care este în el? Aoa oi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, decât Duhul lui Dumnezeu. 

 12. Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca sa cunoaotem cele daruite noua de Dumnezeu; 

 13. Pe care le oi graim, dar nu în cuvinte înva?ate din în?elepciunea omeneasca, ci în cuvinte înva?ate de la Duhul Sfânt, lamurind lucruri duhovniceoti oamenilor duhovniceoti. 

 14. Omul firesc nu primeote cele ale Duhului lui Dumnezeu, caci pentru el sunt nebunie oi nu poate sa le în?eleaga, fiindca ele se judeca duhovniceote. 

 15. Dar omul duhovnicesc toate le judeca, pe el însa nu-l judeca nimeni; 

 16. Caci "Cine a cunoscut gândul Domnului, ca sa-L înve?e pe El?" Noi însa avem gândul lui Hristos. 

Capitolul 3.
Raul dezbinarilor. Temelia Bisericii este Hristos. Creotinii sunt Biserica lui Dumnezeu.

 1. ai eu, fra?ilor, n-am putut sa va vorbesc ca unor oameni duhovniceoti, ci ca unora trupeoti, ca unor prunci în Hristos. 

 2. Cu lapte v-am hranit, nu cu bucate, caci înca nu putea?i mânca oi înca nici acum nu pute?i, 

 3. Fiindca sunte?i tot trupeoti. Câta vreme este între voi pizma oi cearta oi dezbinari, nu sunte?i, oare, trupeoti oi nu dupa firea omeneasca umbla?i? 

 4. Caci, când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar altul: Eu sunt al lui Apollo, au nu sunte?i oameni trupeoti? 

 5. Dar ce este Apollo? ai ce este Pavel? Slujitori prin care a?i crezut voi oi dupa cum i-a dat Domnul fiecaruia. 

 6. Eu am sadit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a facut sa creasca. 

 7. Astfel nici cel ce sadeote nu e ceva, nici cel ce uda, ci numai Dumnezeu care face sa creasca. 

 8. Cel care sadeote oi cel care uda sunt una oi fiecare îoi va lua plata dupa osteneala sa. 

 9. Caci noi împreuna-lucratori cu Dumnezeu suntem; voi sunte?i ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. 

 10. Dupa harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un în?elept meoter, am pus temelia; iar altul zideote. Dar fiecare sa ia seama cum zideote; 

 11. Caci nimeni nu poate pune alta temelie, decât cea pusa, care este Iisus Hristos. 

 12. Iar de zideote cineva pe aceasta temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie. 

 13. Lucrul fiecaruia se va face cunoscut; îl va vadi ziua (Domnului). Pentru ca în foc se descopera, oi focul însuoi va lamuri ce fel este lucrul fiecaruia. 

 14. Daca lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va ramâne, va lua plata. 

 15. Daca lucrul cuiva se va arde, el va fi pagubit; el însa se va mântui, dar aoa ca prin foc. 

 16. Nu oti?i, oare, ca voi sunte?i templu al lui Dumnezeu oi ca Duhul lui Dumnezeu locuieote în voi? 

 17. De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru ca sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunte?i voi. 

 18. Nimeni sa nu se amageasca. Daca i se pare cuiva, între voi, ca este în?elept în veacul acesta, sa se faca nebun, ca sa fie în?elept. 

 19. Caci în?elepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru ca scris este: "El prinde pe cei în?elep?i în viclenia lor". 

 20. ai iaraoi: "Domnul cunoaote gândurile în?elep?ilor, ca sunt deoarte". 

 21. Aoa ca nimeni sa nu se laude cu oameni. Caci toate sunt ale voastre: 

 22. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie via?a, fie moartea, fie cele de fa?a, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. 

 23. Iar voi sunte?i ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu. 

Capitolul 4.
Slujitorii lui Hristos. Apostolul Pavel oi corintenii aduoi de el la credin?a. Timotei trimisul lui Pavel.

 1. Aoa sa ne socoteasca pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos oi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. 

 2. Iar, la iconomi, mai ales, se cere ca fiecare sa fie aflat credincios. 

 3. Dar mie prea pu?in îmi este ca sunt judecat de voi sau de vreo omeneasca judecata de toata ziua; fiindca nici eu nu ma judec pe mine însumi. 

 4. Caci nu ma otiu vinovat cu nimic, dar nu întru aceasta m-am îndreptat. Cel care ma judeca pe mine este Domnul. 

 5. De aceea, nu judeca?i ceva înainte de vreme, pâna ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului oi va vadi sfaturile inimilor. ai atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda. 

 6. ai acestea, fra?ilor, le-am zis ca despre mine oi despre Apollo, dar ele sunt pentru voi, ca sa înva?a?i din pilda noastra, sa nu trece?i peste ce e scris, ca sa nu va fali?i unul cu altul împotriva celuilalt. 

 7. Caci cine te deosebeote pe tine? ai ce ai, pe care sa nu-l fi primit? Iar daca l-ai primit, de ce te faleoti, ca oi cum nu l-ai fi primit? 

 8. Iata, sunte?i satui; iata, v-a?i îmboga?it; fara de noi a?i domnit, oi, macar nu a?i domnit, ca oi noi sa domnim împreuna cu voi. 

 9. Caci mi se pare ca Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a aratat ca pe cei din urma oameni, ca pe niote osândi?i la moarte, fiindca ne-am facut priveliote lumii oi îngerilor oi oamenilor. 

 10. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însa în?elep?i întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însa sunte?i tari. Voi sunte?i întru slava, iar noi suntem întru necinste! 

 11. Pâna în ceasul de acum flamânzim oi însetam; suntem goi oi suntem palmui?i oi pribegim, 

 12. ai ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocarâ?i fiind, binecuvântam. Prigoni?i fiind, rabdam. 

 13. Huli?i fiind, ne rugam. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca maturatura tuturor, pâna astazi. 

 14. Nu ca sa va ruoinez va scriu acestea, ci ca sa va dojenesc, ca pe niote copii ai mei iubi?i. 

 15. Caci de a?i avea zeci de mii de înva?atori în Hristos, totuoi nu ave?i mul?i parin?i. Caci eu v-am nascut prin Evanghelie în Iisus Hristos. 

 16. Deci, va rog, sa-mi fi?i mie urmatori, precum oi eu lui Hristos. 

 17. Pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit oi credincios în Domnul. El va va aduce aminte caile mele cele în Hristos Iisus, cum înva? eu pretutindeni în toata Biserica. 

 18. ai unii, crezând ca n-am sa mai vin la voi, s-au seme?it. 

 19. Dar eu voi veni la voi degraba - daca Domnul va voi - oi voi cunoaote nu cuvântul celor ce s-au seme?it, ci puterea lor. 

 20. Caci împara?ia lui Dumnezeu nu sta în cuvânt, ci în putere. 

 21. Ce voi?i? Sa vin la voi cu toiagul sau sa vin cu dragoste oi cu duhul blânde?ii? 

Capitolul 5.
Mustrari împotriva celor desfrâna?i. Izgonirea pacatooilor din Biserica.

 1. Îndeobote se aude ca la voi e desfrânare, oi o astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se pomeneote, ca unul sa traiasca cu femeia tatalui sau. 

 2. Iar voi v-a?i seme?it, în loc mai degraba sa va fi întristat, ca sa fie scos din mijlocul vostru cel ce a savâroit aceasta fapta. 

 3. Ci eu, deoi departe cu trupul, însa de fa?a cu duhul, am oi judecat, ca oi cum ao fi de fa?a, pe cel ce a facut una ca aceasta: 

 4. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-va voi oi duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, 

 5. Sa da?i pe unul ca acesta satanei, spre pieirea trupului, ca duhul sa se mântuiasca în ziua Domnului Iisus. 

 6. Seme?ia voastra nu e buna. Oare nu oti?i ca pu?in aluat dospeote toata framântatura? 

 7. Cura?i?i aluatul cel vechi, ca sa fi?i framântatura noua, precum oi sunte?i fara aluat; caci Paotile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. 

 8. De aceea sa praznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul rauta?ii oi al vicleougului, ci cu azimele cura?iei oi ale adevarului. 

 9. V-am scris în epistola sa nu va amesteca?i cu desfrâna?ii; 

 10. Dar nu am spus, desigur, despre desfrâna?ii acestei lumi, sau despre lacomi, sau despre rapitori, sau despre închinatorii la idoli, caci altfel ar trebui sa ieoi?i afara din lume. 

 11. Dar eu v-am scris acum sa nu va amesteca?i cu vreunul, care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinator la idoli, sau ocarâtor, sau be?iv, sau rapitor. Cu unul ca acesta nici sa nu oede?i la masa. 

 12. Caci ce am eu ca sa judec oi pe cei din afara? Însa pe cei dinauntru, oare, nu-i judeca?i voi? 

 13. Iar pe cei din afara îi va judeca Dumnezeu. Scoate?i afara dintre voi pe cel rau. 

Capitolul 6.
Feri?i-va de desfrânare oi de nedreptate

 1. Îndrazneote, oare, cineva dintre voi, având vreo pâra împotriva altuia, sa se judece înaintea celor nedrep?i oi nu înaintea celor sfin?i? 

 2. Au nu oti?i ca sfin?ii vor judeca lumea? ai daca lumea este judecata de voi, oare sunte?i voi nevrednici sa judeca?i lucruri atât de mici? 

 3. Nu oti?i, oare, ca noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumeoti? 

 4. Deci daca ave?i judeca?i lumeoti, pune?i pe cei nebaga?i în seama din Biserica, ca sa va judece. 

 5. O spun spre ruoinea voastra. Nu este, oare, între voi nici un om în?elept, care sa poata judeca între frate oi frate? 

 6. Ci frate cu frate se judeca, oi aceasta înaintea necredinciooilor? 

 7. Negreoit, oi aceasta este o scadere pentru voi, ca ave?i judeca?i unii cu al?ii. Pentru ce nu suferi?i mai bine strâmbatatea? Pentru ce nu rabda?i mai bine paguba? 

 8. Ci voi înoiva face?i strâmbatate oi aduce?i paguba, oi aceasta, fra?ilor! 

 9. Nu oti?i, oare, ca nedrep?ii nu vor mooteni împara?ia lui Dumnezeu? Nu va amagi?i: Nici desfrâna?ii, nici închinatorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomi?ii, 

 10. Nici furii, nici lacomii, nici be?ivii, nici batjocoritorii, nici rapitorii nu vor mooteni împara?ia lui Dumnezeu. 

 11. ai aoa era?i unii dintre voi. Dar v-a?i spalat, dar v-a?i sfin?it, dar v-a?i îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos oi în Duhul Dumnezeului nostru. 

 12. Toate îmi sunt îngaduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngaduite, dar nu ma voi lasa biruit de ceva. 

 13. Bucatele sunt pentru pântece oi pântecele pentru bucate oi Dumnezeu va nimici oi pe unul oi pe celelalte. Trupul însa nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, oi Domnul este pentru trup. 

 14. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia oi pe noi prin puterea Sa. 

 15. Au nu oti?i ca trupurile voastre sunt madularele lui Hristos? Luând deci madularele lui Hristos le voi face madularele unei desfrânate? Nicidecum! 

 16. Sau nu oti?i ca cel ce se alipeote de desfrânate este un singur trup cu ea? "Caci vor fi - zice Scriptura - cei doi un singur trup". 

 17. Iar cel ce se alipeote de Domnul este un duh cu El. 

 18. Fugi?i de desfrânare! Orice pacat pe care-l va savâroi omul este în afara de trup. Cine se deda însa desfrânarii pacatuieote în însuoi trupul sau. 

 19. Sau nu oti?i ca trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L ave?i de la Dumnezeu oi ca voi nu sunte?i ai vootri? 

 20. Caci a?i fost cumpara?i cu pre?! Slavi?i, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru oi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 

Capitolul 7.
Despre casatorie, necasatorie oi vaduvie.

 1. Cât despre cele ce mi-a?i scris, bine este pentru om sa nu se atinga de femeie. 

 2. Dar din cauza desfrânarii, fiecare sa-oi aiba femeia sa oi fiecare femeie sa-oi aiba barbatul sau. 

 3. Barbatul sa-i dea femeii iubirea datorata, asemenea oi femeia barbatului. 

 4. Femeia nu este stapâna pe trupul sau, ci barbatul; asemenea nici barbatul nu este stapân pe trupul sau, ci femeia. 

 5. Sa nu va lipsi?i unul de altul, decât cu buna învoiala pentru un timp, ca sa va îndeletnici?i cu postul oi cu rugaciunea, oi iaraoi sa fi?i împreuna, ca sa nu va ispiteasca satana, din pricina neînfrânarii voastre. 

 6. ai aceasta o spun ca un sfat, nu ca o porunca. 

 7. Eu voiesc ca to?i oamenii sa fie cum sunt eu însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul aoa, altul într-alt fel. 

 8. Celor ce sunt necasatori?i oi vaduvelor le spun: Bine este pentru ei sa ramâna ca oi mine. 

 9. Daca însa nu pot sa se înfrâneze, sa se casatoreasca. Fiindca mai bine este sa se casatoreasca, decât sa arda. 

 10. Iar celor ce sunt casatori?i, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia sa nu se desparta de barbat! 

 11. Iar daca s-a despar?it, sa ramâna nemaritata, sau sa se împace cu barbatul sau; tot aoa barbatul sa nu-oi lase femeia. 

 12. Celorlal?i le graiesc eu, nu Domnul: Daca un frate are o femeie necredincioasa, oi ea voieote sa vie?uiasca cu el, sa nu o lase. 

 13. ai o femeie, daca are barbat necredincios, oi el binevoieote sa locuiasca cu ea, sa nu-oi lase barbatul. 

 14. Caci barbatul necredincios se sfin?eote prin femeia credincioasa oi femeia necredincioasa se sfin?eote prin barbatul credincios. Altminterea, copiii vootri ar fi necura?i, dar acum ei sunt sfin?i. 

 15. Daca însa cel necredincios se desparte, sa se desparta. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt lega?i; caci Dumnezeu ne-a chemat spre pace. 

 16. Caci, ce otii tu, femeie, daca î?i vei mântui barbatul? Sau ce otii tu, barbate, daca î?i vei mântui femeia? 

 17. Numai ca, aoa cum a dat Domnul fiecaruia, aoa cum l-a chemat Dumnezeu pe fiecare, astfel sa umble. ai aoa rânduiesc în toate Bisericile. 

 18. A fost cineva chemat, fiind taiat împrejur? Sa nu se ascunda. A fost cineva chemat în netaiere împrejur? Sa nu se taie împrejur. 

 19. Taierea împrejur nu este nimic; oi netaierea împrejur nu este nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. 

 20. Fiecare, în chemarea în care a fost chemat, în aceasta sa ramâna. 

 21. Ai fost chemat fiind rob? Fii fara grija. Iar de po?i sa fii liber, mai mult foloseote-te! 

 22. Caci robul, care a fost chemat în Domnul, este un liberat al Domnului. Tot aoa cel chemat liber este rob al lui Hristos. 

 23. Cu pre? a?i fost cumpara?i. Nu va face?i robi oamenilor. 

 24. Fiecare, fra?ilor, în starea în care a fost chemat, în aceea sa ramâna înaintea lui Dumnezeu. 

 25. Cât despre feciorie, n-am porunca de la Domnul. Va dau însa sfatul meu, ca unul care am fost miluit de Domnul sa fiu vrednic de crezare. 

 26. Socotesc deci ca aceasta este bine pentru nevoia ceasului de fa?a: Bine este pentru om sa fie aoa. 

 27. Te-ai legat de femeie? Nu cauta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie? Nu cauta femeie. 

 28. Daca însa te vei însura, n-ai greoit. Ci fecioara, de se va marita, n-a greoit. Numai ca unii ca aceotia vor avea suferin?a în trupul lor. Eu însa va cru? pe voi. 

 29. ai aceasta v-o spun, fra?ilor: Ca vremea s-a scurtat de acum, aoa încât oi cei ce au femei sa fie ca oi cum n-ar avea. 

 30. ai cei ce plâng sa fie ca oi cum n-ar plânge; oi cei ce se bucura, ca oi cum nu s-ar bucura; oi cei ce cumpara, ca oi cum n-ar stapâni; 

 31. ai cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca oi cum nu s-ar folosi deplin de ea. Caci chipul acestei lumi trece. 

 32. Dar eu vreau ca voi sa fi?i fara de  grija. Cel necasatorit se îngrijeote de cele ale Domnului, cum sa placa Domnului. 

 33. Cel ce s-a casatorit se îngrijeote de cele ale lumii, cum sa placa femeii. 

 34. ai este împar?ire: oi femeia nemaritata oi fecioara poarta de grija de cele ale Domnului, ca sa fie sfânta oi cu trupul oi cu duhul. Iar cea care s-a maritat poarta de grija de cele ale lumii, cum sa placa barbatului. 

 35. ai aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca sa va întind o cursa, ci spre bunul chip oi alipirea de Domnul, fara clintire. 

 36. Iar de socoteote cineva ca i se va face vreo necinste pentru fecioara sa, daca trece de floarea vârstei, oi ca trebuie sa faca aoa, faca ce voieote. Nu pacatuieote; casatoreasca-se. 

 37. Dar cel ce sta neclintit în inima sa oi nu este silit, ci are stapânire peste voin?a sa oi a hotarât aceasta în inima sa, ca sa-oi ?ina fecioara, bine va face. 

 38. Aoa ca, cel ce îoi marita fecioara bine face; dar cel ce n-o marita oi mai bine face. 

 39. Femeia este legata prin lege atâta vreme cât traieote barbatul ei. Iar daca barbatul ei va muri, este libera sa se marite cu cine vrea, numai întru Domnul. 

 40. Dar mai fericita este daca ramâne aoa, dupa parerea mea. ai socot ca oi eu am Duhul lui Dumnezeu. 

Capitolul 8.
Sa nu fim sminteala celor slabi.

 1. Cât despre cele jertfite idolilor, otim ca to?i avem cunootin?a. Cunootin?a însa seme?eote, iar iubirea zideote. 

 2. Iar daca i se pare cuiva ca cunoaote ceva, înca n-a cunoscut cum trebuie sa cunoasca. 

 3. Dar daca iubeote cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El. 

 4. Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, otim ca idolul nu este nimic în lume oi ca nu este alt Dumnezeu decât Unul singur. 

 5. Caci deoi sunt aoa-zioi dumnezei, fie în cer, fie pe pamânt, - precum oi sunt dumnezei mul?i oi domni mul?i,

 6. Totuoi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatal, din Care sunt toate oi noi întru El; oi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate oi noi prin El. 

 7. Dar nu to?i au cunootin?a. Caci unii, din obionuin?a de pâna acum cu idolul, manânca din carnuri jertfite idolilor, oi conotiin?a lor fiind slaba, se întineaza. 

 8. Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Ca nici daca vom mânca, nu ne prisoseote, nici daca nu vom mânca, nu ne lipseote. 

 9. Dar vede?i ca nu cumva aceasta libertate a voastra sa ajunga poticnire pentru cei slabi. 

 10. Caci daca cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunootin?a, oezând la masa în templul idolilor, oare conotiin?a lui, slab fiind el, nu se va întari sa manânce din cele jertfite idolilor? 

 11. ai va pieri prin cunootin?a ta cel slab, fratele tau, pentru care a murit Hristos! 

 12. ai aoa, pacatuind împotriva fra?ilor oi lovind conotiin?a lor slaba, pacatui?i fa?a de Hristos. 

 13. De aceea, daca o mâncare sminteote pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca sa nu aduc sminteala fratelui meu. 

Capitolul 9.
Cum s-a slujit apostolul de puterea-i de apostol, între credinciooi. Îndemn la lupta pentru cununa cea neveotejita.

 1. Oare nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? N-am vazut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunte?i voi lucrul meu întru Domnul? 

 2. Daca altora nu le sunt apostol, voua, negreoit, va sunt. Caci voi sunte?i pecetea apostoliei mele în Domnul. 

 3. Apararea mea catre cei ce ma judeca aceasta este. 

 4. N-avem, oare, dreptul, sa mâncam oi sa bem? 

 5. N-avem, oare, dreptul sa purtam cu noi o femeie sora, ca oi ceilal?i apostoli, ca oi fra?ii Domnului, ca oi Chefa? 

 6. Sau numai eu oi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? 

 7. Cine slujeote vreodata, în oaste, cu solda lui? Cine sadeote vie oi nu manânca din roada ei? Sau cine paote o turma oi nu manânca din laptele turmei? 

 8. Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, oi legea acestea? 

 9. Caci în Legea lui Moise este scris: "Sa nu legi gura boului care treiera". Oare de boi se îngrijeote Dumnezeu? 

 10. Sau în adevar pentru noi zice? Caci pentru noi s-a scris: "Cel ce ara trebuie sa are cu nadejde, oi cel ce treiera, cu nadejdea ca va avea parte de roade". 

 11. Daca noi am semanat la voi cele duhovniceoti, este, oare, mare lucru daca noi vom secera cele pamânteoti ale voastre? 

 12. Daca al?ii se bucura de acest drept asupra voastra, oare, nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le rabdam, ca sa nu punem piedica Evangheliei lui Hristos. 

 13. Au nu oti?i ca cei ce savâroesc cele sfinte manânca de la templu oi cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 

 14. Tot aoa a poruncit oi Domnul celor ce propovaduiesc Evanghelia, ca sa traiasca din Evanghelie. 

 15. Dar eu nu m-am folosit de nimic din acestea oi nu am scris acestea, ca sa se faca cu mine aoa. Caci mai bine este pentru mine sa mor, decât sa-mi zadarniceasca cineva lauda. 

 16. Caci daca vestesc Evanghelia, nu-mi este lauda, pentru ca sta asupra mea datoria. Caci, vai mie daca nu voi binevesti! 

 17. Caci daca fac aceasta de buna voie, am plata; dar daca o fac fara voie, am numai o slujire încredin?ata. 

 18. Care este, deci, plata mea? Ca, binevestind, pun fara plata Evanghelia lui Hristos înaintea oamenilor, fara sa ma folosesc de dreptul meu din Evanghelie. 

 19. Caci, deoi sunt liber fa?a de to?i, m-am facut rob tuturor, ca sa dobândesc pe cei mai mul?i; 

 20. Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca sa dobândesc pe iudei; cu cei de sub lege, ca unul de sub lege, deoi eu nu sunt sub lege, ca sa dobândesc pe cei de sub lege; 

 21. Cu cei ce n-au Legea, m-am facut ca unul fara lege, deoi nu sunt fara Legea lui Dumnezeu, ci având Legea lui Hristos, ca sa dobândesc pe cei ce n-au Legea; 

 22. Cu cei slabi m-am facut slab, ca pe cei slabi sa-i dobândesc; tuturor toate m-am facut, ca, în orice chip, sa mântuiesc pe unii. 

 23. Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca sa fiu partao la ea. 

 24. Nu oti?i voi ca acei care alearga în stadion, to?i alearga, dar numai unul ia premiul? Alerga?i aoa ca sa-l lua?i. 

 25. ai oricine se lupta se înfrâneaza de la toate. ai aceia, ca sa ia o cununa stricacioasa, iar noi, nestricacioasa. 

 26. Eu, deci, aoa alerg, nu ca la întâmplare. Aoa ma lupt, nu ca lovind în aer, 

 27. Ci îmi chinuiesc trupul meu oi îl supun robiei; ca nu cumva, altora propovaduind, eu însumi sa ma fac netrebnic. 

Capitolul 10.
Iudeii, în pustie, au cunoscut dreapta asprime a lui Dumnezeu. Cina Domnului trebuie ?inuta întru sfin?enie. Grija pentru cugetul celor slabi.

 1. Caci nu voiesc, fra?ilor, ca voi sa nu oti?i ca parin?ii nootri au fost to?i sub nor oi ca to?i au trecut prin mare. 

 2. ai to?i, întru Moise, au fost boteza?i în nor oi în mare. 

 3. ai to?i au mâncat aceeaoi mâncare duhovniceasca; 

 4. ai to?i, aceeaoi bautura duhovniceasca au baut, pentru ca beau din piatra duhovniceasca ce îi urma. Iar piatra era Hristos. 

 5. Dar cei mai mul?i dintre ei nu au placut lui Dumnezeu, caci au cazut în pustie. 

 6. ai acestea s-au facut pilde pentru noi, ca sa nu poftim la cele rele, cum au poftit aceia; 

 7. Nici închinatori la idoli sa nu va face?i, ca unii dintre ei, precum este scris: "A oezut poporul sa manânce oi sa bea oi s-au sculat la joc"; 

 8. Nici sa ne desfrânam cum s-au desfrânat unii dintre ei, oi au cazut, într-o zi, douazeci oi trei de mii; 

 9. Nici sa ispitim pe Domnul, precum L-au ispitit unii dintre ei oi au pierit de oerpi; 

 10. Nici sa cârti?i, precum au cârtit unii dintre ei oi au fost nimici?i de catre pierzatorul. 

 11. ai toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, oi au fost scrise spre pova?uirea noastra, la care au ajuns sfâroiturile veacurilor. 

 12. De aceea, cel caruia i se pare ca sta neclintit sa ia seama sa nu cada. 

 13. Nu v-a cuprins ispita care sa fi fost peste puterea omeneasca. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngadui ca sa fi?i ispiti?i mai mult decât pute?i, ci odata cu ispita va aduce oi scaparea din ea, ca sa pute?i rabda. 

 14. De aceea, iubi?ii mei, fugi?i de închinarea la idoli. 

 15. Ca unor în?elep?i va vorbesc. Judeca?i voi ce va spun. 

 16. Paharul binecuvântarii, pe care-l binecuvântam, nu este, oare, împartaoirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împartaoirea cu trupul lui Hristos? 

 17. Ca o pâine, un trup, suntem cei mul?i; caci to?i ne împartaoim dintr-o pâine. 

 18. Privi?i pe Israel dupa trup: Cei care manânca jertfele nu sunt ei, oare, partaoi altarului? 

 19. Deci ce spun eu? Ca ce s-a jertfit pentru idol e ceva? Sau idolul este ceva? 

 20. Ci (zic) ca cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor oi nu lui Dumnezeu. ai nu voiesc ca voi sa fi?i partaoi ai demonilor. 

 21. Nu pute?i sa be?i paharul Domnului oi paharul demonilor; nu pute?i sa va împartaoi?i din masa Domnului oi din masa demonilor. 

 22. Oare vrem sa mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El? 

 23. Toate îmi sunt îngaduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngaduite, dar nu toate zidesc. 

 24. Nimeni sa nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui. 

 25. Mânca?i tot ce se vinde în macelarie, fara sa întreba?i nimic pentru cugetul vostru. 

 26. Caci "al Domnului este pamântul oi plinirea lui". 

 27. Daca cineva dintre necredinciooi va cheama pe voi la masa oi voi?i sa va duce?i, mânca?i orice va este pus înainte, fara sa întreba?i nimic pentru conotiin?a. 

 28. Dar de va va spune cineva: Aceasta este din jertfa idolilor, sa nu mânca?i pentru cel care v-a spus oi pentru conotiin?a. 

 29. Iar conotiin?a, zic, nu a ta însu?i, ci a altuia. Caci de ce libertatea mea sa fie judecata de o alta conotiin?a? 

 30. Daca eu sunt partao harului, de ce sa fiu hulit pentru ceea ce aduc mul?umire? 

 31. De aceea, ori de mânca?i, ori de be?i, ori altceva de face?i, toate spre slava lui Dumnezeu sa le face?i. 

 32. Nu fi?i piatra de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu, 

 33. Precum oi eu plac tuturor în toate, necautând folosul meu, ci pe al celor mul?i, ca sa se mântuiasca. 

Capitolul 11.
Despre cuviin?a cu care sa stam în Biserica oi la Cina Domnului.

 1. Fi?i urmatori ai mei, precum oi eu sunt al lui Hristos. 

 2. Fra?ilor, va laud ca în toate va aduce?i aminte de mine oi ?ine?i predaniile cum vi le-am dat. 

 3. Dar voiesc ca voi sa oti?i ca Hristos este capul oricarui barbat, iar capul femeii este barbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu. 

 4. Orice barbat care se roaga sau prooroceote, având capul acoperit, necinsteote capul sau. 

 5. Iar orice femeie care se roaga sau prooroceote, cu capul neacoperit, îoi necinsteote capul; caci tot una este ca oi cum ar fi rasa. 

 6. Caci daca o femeie nu-oi pune val pe cap, atunci sa se oi tunda. Iar daca este lucru de ruoine pentru femeie ca sa se tunda ori sa se rada, sa-oi puna val. 

 7. Caci barbatul nu trebuie sa-oi acopere capul, fiind chip oi slava a lui Dumnezeu, iar femeia este slava barbatului. 

 8. Pentru ca nu barbatul este din femeie, ci femeia din barbat. 

 9. ai pentru ca n-a fost zidit barbatul pentru femeie, ci femeia pentru barbat. 

 10. De aceea oi femeia este datoare sa aiba (semn de) supunere asupra capului ei, pentru îngeri. 

 11. Totuoi, nici femeia fara barbat, nici barbatul fara femeie, în Domnul. 

 12. Caci precum femeia este din barbat, aoa oi barbatul este prin femeie oi toate sunt de la Dumnezeu. 

 13. Judeca?i în voi înoiva: Este, oare, cuviincios ca o femeie sa se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? 

 14. Nu va înva?a oare însaoi firea ca necinste este pentru un barbat sa-oi lase parul lung? 

 15. ai ca pentru o femeie, daca îoi lasa parul lung, este cinste? Caci parul i-a fost dat ca acoperamânt. 

 16. Iar daca se pare cuiva ca aici poate sa ne gaseasca pricina, un astfel de obicei (ca femeile sa se roage cu capul descoperit) noi nu avem, nici Bisericile lui Dumnezeu. 

 17. ai aceasta poruncindu-va, nu va laud, fiindca voi va aduna?i nu spre mai bine, ci spre mai rau. 

 18. Caci mai întâi aud ca atunci când va aduna?i în biserica, între voi sunt dezbinari, oi în parte cred. 

 19. Caci trebuie sa fie între voi oi eresuri, ca sa se învedereze între voi cei încerca?i. 

 20. Când va aduna?i deci laolalta, nu se poate mânca Cina Domnului; 

 21. Caci, oezând la masa, fiecare se grabeote sa ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbata. 

 22. N-ave?i, oare, case ca sa mânca?i oi sa be?i? Sau dispre?ui?i Biserica lui Dumnezeu oi ruoina?i pe cei ce nu au? Ce sa va zic? Sa va laud? În aceasta nu va laud. 

 23. Caci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat oi voua: Ca Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, 

 24. ai, mul?umind, a frânt oi a zis: Lua?i, mânca?i; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta sa face?i spre pomenirea Mea. 

 25. Asemenea oi paharul dupa Cina, zicând: Acest pahar este Legea cea noua întru sângele Meu. Aceasta sa face?i ori de câte ori ve?i bea, spre pomenirea Mea. 

 26. Caci de câte ori ve?i mânca aceasta pâine oi ve?i bea acest pahar, moartea Domnului vesti?i pâna când va veni. 

 27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat fa?a de trupul oi sângele Domnului. 

 28. Sa se cerceteze însa omul pe sine oi aoa sa manânce din pâine oi sa bea din pahar. 

 29. Caci cel ce manânca oi bea cu nevrednicie, osânda îoi manânca oi bea, nesocotind trupul Domnului. 

 30. De aceea, mul?i dintre voi sunt neputinciooi oi bolnavi oi mul?i au murit. 

 31. Caci de ne-am fi judecat noi înoine, nu am mai fi judeca?i. 

 32. Dar, fiind judeca?i de Domnul, suntem pedepsi?i, ca sa nu fim osândi?i împreuna cu lumea. 

 33. De aceea, fra?ii mei, când va aduna?i ca sa mânca?i, aotepta?i-va unii pe al?ii. 

 34. Iar daca îi este cuiva foame, sa manânce acasa, ca sa nu va aduna?i spre osânda. Celelalte însa le voi rândui când voi veni. 

Capitolul 12.
Despre darurile duhovniceoti oi despre dreapta lor întrebuin?are.

 1. Iar cât priveote darurile duhovniceoti nu vreau, fra?ilor, sa fi?i în necunootin?a. 

 2. ati?i ca, pe când era?i pagâni, va ducea?i la idolii cei mu?i, ca oi cum era?i mâna?i. 

 3. De aceea, va fac cunoscut ca precum nimeni, graind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! - tot aoa nimeni nu poate sa zica: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt. 

 4. Darurile sunt felurite, dar acelaoi Duh. 

 5. ai felurite slujiri sunt, dar acelaoi Domn. 

 6. ai lucrarile sunt felurite, dar este acelaoi Dumnezeu, care lucreaza toate în to?i. 

 7. ai fiecaruia se da aratarea Duhului spre folos. 

 8. Ca unuia i se da prin Duhul Sfânt cuvânt de în?elepciune, iar altuia, dupa acelaoi Duh, cuvântul cunootin?ei. 

 9. ai unuia i se da întru acelaoi Duh credin?a, iar altuia, darurile vindecarilor, întru acelaoi Duh; 

 10. Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi oi altuia talmacirea limbilor. 

 11. ai toate acestea le lucreaza unul oi acelaoi Duh, împar?ind fiecaruia deosebi, dupa cum voieote. 

 12. Caci precum trupul unul este, oi are madulare multe, iar toate madularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aoa oi Hristos. 

 13. Pentru ca într-un Duh ne-am botezat noi to?i, ca sa fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, oi to?i la un Duh ne-am adapat. 

 14. Caci oi trupul nu este un madular, ci multe. 

 15. Daca piciorul ar zice: Fiindca nu sunt mâna nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup? 

 16. ai urechea daca ar zice: Fiindca nu sunt ochi, nu fac parte din trup, - pentru aceasta nu este ea din trup? 

 17. Daca tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? ai daca ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? 

 18. Dar acum Dumnezeu a pus madularele, pe fiecare din ele, în trup, cum a voit. 

 19. Daca toate ar fi un singur madular, unde ar fi trupul? 

 20. Dar acum sunt multe madulare, însa un singur trup. 

 21. ai nu poate ochiul sa zica mâinii: N-am trebuin?a de tine; sau, iaraoi capul sa zica picioarelor: N-am trebuin?a de voi. 

 22. Ci cu mult mai mult madularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase. 

 23. ai pe cele ale trupului care ni se par ca sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multa evlavie le îmbracam; oi cele necuviincioase ale noastre au mai multa cuviin?a. 

 24. Iar cele cuviincioase ale noastre n-au nevoie de acoperamânt. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multa cinste celui caruia îi lipseote, 

 25. Ca sa nu fie dezbinare în trup, ci madularele sa se îngrijeasca deopotriva unele de altele. 

 26. ai daca un madular sufera, toate madularele sufera împreuna; oi daca un madular este cinstit, toate madularele se bucura împreuna. 

 27. Iar voi sunte?i trupul lui Hristos oi madulare (fiecare) în parte. 

 28. ai pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserica: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea înva?atori; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecarilor, ajutorarile, cârmuirile, felurile limbilor. 

 29. Oare to?i sunt apostoli? Oare to?i sunt prooroci? Oare to?i înva?atori? Oare to?i au putere sa savâroeasca minuni? 

 30. Oare to?i au darurile vindecarilor? Oare to?i vorbesc în limbi? Oare to?i pot sa talmaceasca? 

 31. Râvni?i însa la darurile cele mai bune. ai va arat înca o cale care le întrece pe toate: 

Capitolul 13.
Dragostea oi bunurile ei.

 1. De ao grai în limbile oamenilor oi ale îngerilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am arama sunatoare oi chimval rasunator. 

 2. ai de ao avea darul proorociei oi tainele toate le-ao cunoaote oi orice otiin?a, oi de ao avea atâta credin?a încât sa mut oi mun?ii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 

 3. ai de ao împar?i toata avu?ia mea oi de ao da trupul meu ca sa fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseote. 

 4. Dragostea îndelung rabda; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieote, nu se lauda, nu se trufeote. 

 5. Dragostea nu se poarta cu necuviin?a, nu cauta ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeote raul. 

 6. Nu se bucura de nedreptate, ci se bucura de adevar. 

 7. Toate le sufera, toate le crede, toate le nadajduieote, toate le rabda. 

 8. Dragostea nu cade niciodata. Cât despre proorocii - se vor desfiin?a; darul limbilor va înceta; otiin?a se va sfâroi; 

 9. Pentru ca în parte cunoaotem oi în parte proorocim. 

 10. Dar când va veni ceea ce e desavâroit, atunci ceea ce este în parte se va desfiin?a. 

 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, sim?eam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am facut barbat, am lepadat cele ale copilului. 

 12. Caci vedem acum ca prin oglinda, în ghicitura, iar atunci, fa?a catre fa?a; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaote pe deplin, precum am fost cunoscut oi eu. 

 13. ai acum ramân acestea trei: credin?a, nadejdea oi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. 

Capitolul 14.
Darul limbilor oi darul profe?iei. Cum sa fie întrebuin?at darul limbilor. Femeia trebuie sa taca în biserica.

 1. Cauta?i dragostea. Râvni?i însa cele duhovniceoti, dar mai ales ca sa prooroci?i. 

 2. Pentru ca cel ce vorbeote într-o limba straina nu vorbeote oamenilor, ci lui Dumnezeu; oi nimeni nu-l în?elege, fiindca el, în duh, graieote taine. 

 3. Cel ce prooroceote vorbeote oamenilor, spre zidire, îndemn oi mângâiere. 

 4. Cel ce graieote într-o limba straina pe sine singur se zideote, iar cel ce prooroceote zideote Biserica. 

 5. Voiesc ca voi to?i sa grai?i în limbi; dar mai cu seama sa prooroci?i. Cel ce prooroceote e mai mare decât cel ce graieote în limbi, afara numai daca talmaceote, ca Biserica sa ia întarire. 

 6. Iar acum, fra?ilor, daca ao veni la voi, graind în limbi, de ce folos v-ao fi, daca nu v-ao vorbi - sau în descoperire, sau în cunootin?a, sau în proorocie, sau în înva?atura? 

 7. Ca precum cele neînsufle?ite, care dau sunet, fie fluier, fie chitara, de nu vor da sunete deosebite, cum se va cunoaote ce este din fluier, sau ce este din chitara? 

 8. ai daca trâmbi?a va da sunet nelamurit, cine se va pregati de razboi? 

 9. Aoa oi voi: Daca prin limba nu ve?i da cuvânt lesne de în?eles, cum se va cunoaote ce a?i grait? Ve?i fi niote oameni care vorbesc în vânt. 

 10. Sunt aoa de multe feluri de limbi în lume, dar nici una din ele nu este fara în?elesul ei. 

 11. Deci daca nu voi oti în?elesul cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care vorbeote, oi cel care vorbeote barbar pentru mine. 

 12. Aoa oi voi, de vreme ce sunte?i râvnitori dupa cele duhovniceoti, cauta?i sa prisosi?i în ele, spre zidirea Bisericii. 

 13. De aceea, cel ce graieote într-o limba straina sa se roage ca sa oi talmaceasca. 

 14. Caci, daca ma rog într-o limba straina, duhul meu se roaga, dar mintea mea este neroditoare. 

 15. Atunci ce voi face? Ma voi ruga cu duhul, dar ma voi ruga oi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta oi cu mintea. 

 16. Fiindca daca vei binecuvânta cu duhul, cum va raspunde omul simplu "Amin" la mul?umirea ta, de vreme ce el nu otie ce zici? 

 17. Caci tu, într-adevar, mul?umeoti bine, dar celalalt nu se zideote. 

 18. Mul?umesc Dumnezeului meu, ca vorbesc în limbi mai mult decât voi to?i; 

 19. Dar în Biserica vreau sa graiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca sa înva? oi pe al?ii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limba straina. 

 20. Fra?ilor, nu fi?i copii la minte. Fi?i copii când e vorba de rautate. La minte însa, fi?i desavâroi?i. 

 21. În Lege este scris: "Voi grai acestui popor în alte limbi oi prin buzele altora, oi nici aoa nu vor asculta de Mine, zice Domnul". 

 22. Aoa ca vorbirea în limbi este semn nu pentru cei credinciooi ci pentru cei necredinciooi; iar proorocia nu pentru cei necredinciooi, ci pentru cei ce cred. 

 23. Deci, daca s-ar aduna Biserica toata laolalta oi to?i ar vorbi în limbi oi ar intra neotiutori sau necredinciooi, nu vor zice, oare, ca sunte?i nebuni? 

 24. Iar daca to?i ar prooroci oi ar intra vreun necredincios sau vreun neotiutor, el este dovedit de to?i, el este judecat de to?i; 

 25. Cele ascunse ale inimii lui se învedereaza, oi astfel, cazând cu fa?a la pamânt, se va închina lui Dumnezeu, marturisind ca Dumnezeu este într-adevar printre voi. 

 26. Ce este deci, fra?ilor? Când va aduna?i împreuna, fiecare din voi are psalm, are înva?atura, are descoperire, are limba, are talmacire: toate spre zidire sa se faca. 

 27. Daca graieote cineva într-o limba straina, sa fie câte doi, sau cel mult trei oi pe rând sa graiasca oi unul sa talmaceasca. 

 28. Iar daca nu e talmacitor, sa taca în biserica oi sa-oi graiasca numai lui oi lui Dumnezeu. 

 29. Iar proorocii sa vorbeasca doi sau trei, iar ceilal?i sa judece. 

 30. Iar daca se va descoperi ceva altuia care oade, sa taca cei dintâi. 

 31. Caci pute?i sa prooroci?i to?i câte unul, ca to?i sa înve?e oi to?i sa se mângâie. 

 32. ai duhurile proorocilor se supun proorocilor. 

 33. Pentru ca Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al pacii. 

 34. Ca în toate Bisericile sfin?ilor, femeile voastre sa taca în biserica, caci lor nu le este îngaduit sa vorbeasca, ci sa se supuna, precum zice oi Legea. 

 35. Iar daca voiesc sa înve?e ceva, sa întrebe acasa pe barba?ii lor, caci este ruoinos ca femeile sa vorbeasca în biserica. 

 36. Oare de la voi a ieoit cuvântul lui Dumnezeu sau a ajuns numai la voi? 

 37. Daca i se pare cuiva ca este prooroc sau om duhovnicesc, sa cunoasca ca cele ce va scriu sunt porunci ale Domnului. 

 38. Iar daca cineva nu vrea sa otie, sa nu otie. 

 39. Aoa ca, fra?ii mei, râvni?i a prooroci oi nu opri?i sa se graiasca în limbi. 

 40. Dar toate sa se faca cu cuviin?a oi dupa rânduiala. 

Capitolul 15.
Învierea Domnului oi învierea noastra.

 1. Va aduc aminte, fra?ilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care a?i oi primit-o, întru care oi sta?i, 

 2. Prin care oi sunte?i mântui?i; cu ce cuvânt v-am binevestit-o - daca o ?ine?i cu tarie, afara numai daca n-a?i crezut în zadar S 

 3. Caci v-am dat, întâi de toate, ceea ce oi eu am primit, ca Hristos a murit pentru pacatele noastre dupa Scripturi; 

 4. ai ca a fost îngropat oi ca a înviat a treia zi, dupa Scripturi; 

 5. ai ca S-a aratat lui Chefa, apoi celor doisprezece; 

 6. În urma S-a aratat deodata la peste cinci sute de fra?i, dintre care cei mai mul?i traiesc pâna astazi, iar unii au oi adormit; 

 7. Dupa aceea S-a aratat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor; 

 8. Iar la urma tuturor, ca unui nascut înainte de vreme, mi S-a aratat oi mie. 

 9. Caci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic sa ma numesc apostol, pentru ca am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 

 10. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; oi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei to?i. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. 

 11. Deci ori eu, ori aceia, aoa propovaduim oi voi aoa a?i crezut. 

 12. Iar daca se propovaduieote ca Hristos a înviat din mor?i, cum zic unii dintre voi ca nu este înviere a mor?ilor? 

 13. Daca nu este înviere a mor?ilor, nici Hristos n-a înviat. 

 14. ai daca Hristos n-a înviat, zadarnica este atunci propovaduirea noastra, zadarnica este oi credin?a voastra. 

 15. Ne aflam înca oi martori mincinooi ai lui Dumnezeu, pentru ca am marturisit împotriva lui Dumnezeu ca a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, daca deci mor?ii nu înviaza. 

 16. Caci daca mor?ii nu înviaza, nici Hristos n-a înviat. 

 17. Iar daca Hristos n-a înviat, zadarnica este credin?a voastra, sunte?i înca în pacatele voastre; 

 18. ai atunci oi cei ce au adormit în Hristos au pierit. 

 19. Iar daca nadajduim în Hristos numai în via?a aceasta, suntem mai de plâns decât to?i oamenii. 

 20. Dar acum Hristos a înviat din mor?i, fiind începatura (a învierii) celor adormi?i. 

 21. Ca de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om oi învierea mor?ilor. 

 22. Caci, precum în Adam to?i mor, aoa oi în Hristos to?i vor învia. 

 23. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începatura, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui, 

 24. Dupa aceea, sfâroitul, când Domnul va preda împara?ia lui Dumnezeu oi Tatalui, când va desfiin?a orice domnie oi orice stapânire oi orice putere. 

 25. Caci El trebuie sa împara?easca pâna ce va pune pe to?i vrajmaoii Sai sub picioarele Sale. 

 26. Vrajmaoul cel din urma, care va fi nimicit, este moartea. 

 27. "Caci toate le-a supus sub picioarele Lui". Dar când zice: "Ca toate I-au fost supuse Lui" - învederat este ca afara de Cel care I-a supus Lui toate. 

 28. Iar când toate vor fi supuse Lui, atunci oi Fiul însuoi Se va supune Celui ce I-a supus Lui toate, ca Dumnezeu sa fie toate în to?i. 

 29. Fiindca ce vor face cei care se boteaza pentru mor?i? Daca mor?ii nu înviaza nicidecum, pentru ce se mai boteaza pentru ei? 

 30. De ce mai suntem oi noi în primejdie în tot ceasul? 

 31. Mor în fiecare zi! V-o spun, fra?ilor, pe lauda pe care o am pentru voi, în Hristos Iisus, Domnul nostru. 

 32. Daca m-am luptat, ca om, cu fiarele în Efes, care îmi este folosul? Daca mor?ii nu înviaza, sa bem oi sa mâncam, caci mâine vom muri! 

 33. Nu va lasa?i înoela?i. Tovaraoiile rele strica obiceiurile bune. 

 34. Trezi?i-va cum se cuvine oi nu pacatui?i. Caci unii nu au cunootin?a de Dumnezeu; o spun spre ruoinea voastra. 

 35. Dar va zice cineva: Cum înviaza mor?ii? ai cu ce trup au sa vina? 

 36. Nebun ce eoti! Tu ce semeni nu da via?a, daca nu va fi murit. 

 37. ai ceea ce semeni nu este trupul ce va sa fie, ci graunte gol, poate de grâu, sau de altceva din celelalte; 

 38. Iar Dumnezeu îi da un trup, precum a voit, oi fiecarei semin?e un trup al sau. 

 39. Nu toate trupurile sunt acelaoi trup, ci unul este trupul oamenilor oi altul este trupul dobitoacelor oi altul este trupul pasarilor oi altul este trupul peotilor. 

 40. Sunt oi trupuri cereoti oi trupuri pamânteoti; dar alta este slava celor cereoti oi alta a celor pamânteoti. 

 41. Alta este stralucirea soarelui oi alta stralucirea lunii oi alta stralucirea stelelor. Caci stea de stea se deosebeote în stralucire. 

 42. Aoa este oi învierea mor?ilor: Se seamana (trupul) întru stricaciune, înviaza întru nestricaciune; 

 43. Se seamana întru necinste, înviaza întru slava, se seamana întru slabiciune, înviaza întru putere; 

 44. Se seamana trup firesc, înviaza trup duhovnicesc. Daca este trup firesc, este oi trup duhovnicesc. 

 45. Precum oi este scris: "Facutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urma cu duh datator de via?a"; 

 46. Dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. 

 47. Omul cel dintâi este din pamânt, pamântesc; omul cel de-al doilea este din cer. 

 48. Cum este cel pamântesc, aoa sunt oi cei pamânteoti; oi cum este cel ceresc, aoa sunt oi cei cereoti. 

 49. ai dupa cum am purtat chipul celui pamântesc, sa purtam oi chipul celui ceresc. 

 50. Aceasta însa zic, fra?ilor: Carnea oi sângele nu pot sa mooteneasca împara?ia lui Dumnezeu, nici stricaciunea nu mooteneote nestricaciunea. 

 51. Iata, taina va spun voua: Nu to?i vom muri, dar to?i ne vom schimba, 

 52. Deodata, într-o clipeala de ochi la trâmbi?a cea de apoi. Caci trâmbi?a va suna oi mor?ii vor învia nestricaciooi, iar noi ne vom schimba. 

 53. Caci trebuie ca acest trup stricacios sa se îmbrace în nestricaciune oi acest (trup) muritor sa se îmbrace în nemurire. 

 54. Iar când acest (trup) stricacios se va îmbraca în nestricaciune oi acest (trup) muritor se va îmbraca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghi?ita de biruin?a. 

 55. Unde î?i este, moarte, biruin?a ta? Unde î?i este, moarte, boldul tau?". 

 56. ai boldul mor?ii este pacatul, iar puterea pacatului este legea. 

 57. Dar sa dam mul?umire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruin?a prin Domnul nostru Iisus Hristos! 

 58. Drept aceea, fra?ii mei iubi?i, fi?i tari, neclinti?i, sporind totdeauna în lucrul Domnului, otiind ca osteneala voastra nu este zadarnica în Domnul. 

Capitolul 16.
Strângerea de ajutoare pentru fra?i. Timotei, Apollo, casa lui atefanas oi închinaciuni.

 1. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfin?i, precum am rânduit pentru Bisericile Galatiei, aoa sa face?i oi voi. 

 2. În ziua întâi a saptamânii (Duminica), fiecare dintre voi sa-oi puna deoparte, strângând cât poate, ca sa nu se faca strângerea abia atunci când voi veni. 

 3. Iar când voi veni, pe cei pe care îi ve?i socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori sa duca darul vostru la Ierusalim. 

 4. ai de se va cuveni sa merg oi eu, vor merge împreuna cu mine. 

 5. Ci voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, caci prin Macedonia trec. 

 6. La voi ma voi opri, poate, sau voi oi ierna, ca sa ma petrece?i în calatoria ce voi face. 

 7. Caci nu vreau sa va vad acum numai în treacat, ci nadajduiesc sa ramân la voi câtava vreme, daca va îngadui Domnul. 

 8. Voi ramâne însa în Efes, pâna la praznicul Cincizecimii. 

 9. Caci mi s-a deschis uoa mare spre lucru mult, dar sunt mul?i potrivnici. 

 10. Iar de va veni Timotei, vede?i sa fie fara teama la voi, caci lucreaza ca oi mine lucrul Domnului. 

 11. Nimeni deci sa nu-l dispre?uiasca; ci sa-l petrece?i cu pace, ca sa vina la mine; ca îl aotept cu fra?ii. 

 12. Cât despre fratele Apollo, l-am rugat mult sa vina la voi cu fra?ii; totuoi nu i-a fost voia sa vina acum. Ci va veni când va gasi prilej. 

 13. Priveghea?i, sta?i tari în credin?a, îmbarbata?i-va, întari?i-va. 

 14. Toate ale voastre cu dragoste sa se faca. 

 15. Va îndemn însa, fra?ilor, - oti?i casa lui atefanas, ca este pârga Ahaei oi ca spre slujirea sfin?ilor s-au rânduit pe ei înoioi S 

 16. Ca oi voi sa va supune?i unora ca aceotia oi oricui lucreaza oi se osteneote împreuna cu ei. 

 17. Ma bucur de venirea lui atefanas, a lui Fortunat oi a lui Ahaic, pentru ca aceotia au împlinit lipsa voastra. 

 18. ai au liniotit duhul meu oi al vostru. Cunoaote?i bine deci pe unii ca aceotia. 

 19. Va îmbra?ioeaza Bisericile Asiei. Va îmbra?ioeaza mult, în Domnul, Acvila oi Priscila, împreuna cu Biserica din casa lor. 

 20. Va îmbra?ioeaza fra?ii to?i. Îmbra?ioa?i-va unii pe al?ii cu sarutare sfânta. 

 21. Salutarea cu mâna mea, Pavel. 

 22. Cel ce nu iubeote pe Domnul sa fie anatema! Maran atha! (Domnul vine). 

 23. Harul Domnului Iisus Hristos cu voi. 

 24. Dragostea mea cu voi to?i, în Hristos Iisus! Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Corinteni
Vă rugăm să respectați drepturile de autor