www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=25
 
 Tu întrebi 


 

Cristian F din Târgu Mureo întreaba:

Ao dori sa aflu daca un preot greco-catolic poate oficia o casatorie dupa ritualul romano-catolic. Mul?umesc.

Raspunde pr. prof. William Bleiziffer:

Celebrarea casatoriei cu rit sacru (forma canonica de celebrare a casatoriei) este o condi?ie sine qua non pentru ca o casatorie sa poata fi considerata ca fiind valida. Lipsa de competen?a a celebrantului sacramentului casatoriei poate duce la invalidarea sacramentului tocmai datorita acestei lipse de competen?a. În principiu, acest lucru este stabilit de can. 828 CCEO pe care îl prezint în continuare:

Can. 828 - § 1. (CIC can. 1108 § 1) Sunt valide numai casatoriile care se celebreaza cu rit sacru în fa?a Ierarhului locului sau a parohului locului sau a unui sacerdot caruia, de catre unul sau celalalt, i-a fost conferita facultatea de a binecuvânta casatoria, oi a cel pu?in doi martori, dar în orice caz conform prescrierilor canoanelor care urmeaza, oi ramânând neschimbate excep?iile la care se refera cann. 832 oi 834, § 2.

§ 2. Acest rit este considerat sacru prin însaoi interven?ia sacerdotului care asista oi binecuvânteaza.

Iar canoanele imediat urmatoare aduc noi informa?ii referitoare la aceasta celebrare:

Can. 829 - § 1. (CIC cf. can. 1109) Ierarhul locului oi parohul locului, dupa luarea în posesiune canonica a func?iei, atât timp cât de?in în mod legitim func?ia, binecuvânteaza în mod valid o casatorie în orice loc din limitele teritoriului lor, fie ca logodnicii le sunt supuoi, fie ca nu le sunt, cu condi?ia ca macar una dintre cele doua par?i sa fie înscrisa în propria Biserica sui iuris.

§ 2. (CIC can. 1110) Ierarhul oi parohul personal, în virtutea func?iei lor, binecuvânteaza în mod valid casatoria, în limitele propriei competen?e, numai a acelora dintre care cel pu?in unul din cei doi este supus lor.

Can. 830 - § 1. (CIC can. 1111 § 1) Ierarhul locului oi parohul locului, câta vreme de?in în mod legitim func?ia, pot conferi sacerdo?ilor oricarei Biserici sui iuris, chiar oi ai Bisericii latine, facultatea de a binecuvânta o anume casatorie în limitele teritoriului lor.

§ 2. Facultatea generala de a binecuvânta casatoriile, însa, o poate conferi numai Ierarhul locului, ramânând în vigoare can. 302, § 2.

§ 3. Conferirea faculta?ii de a binecuvânta casatoriile, pentru a fi valida, va fi acordata în mod expres unor determina?i sacerdo?i oi, mai mult, daca este vorba de facultatea generala, în scris.

Din aceste canoane rezulta clar faptul ca:

  • numai Ierarhul locului, sau parohul greco-catolic, pot celebra valid o casatorie, prin asistare oi binecuvântare;

  • Ierarhul locului oi parohul locului, pentru a celebra valid o casatorie trebuie sa ac?ioneze în limitele teritoriului lor, respectiv propria eparhie sau propria parohie, oi numai atâta timp cât de?ine posesie canonica, adica numai atâta timp cât ac?ioneaza conform unei func?ii legitim de?inute;

  • celebrarea valida impune ca cel pu?in unul dintre logodnici sa fie propriul supus: cu alte cuvinte, un Ierarh greco-catolic sau un paroh greco-catolic celebreaza valid o casatorie daca cel pu?in unul dintre miri este înscris în propria Biserica sui iuris, adica este greco-catolic;

  • Ierarhul locului sau parohul locului, atâta timp cât se bucura de competen?a de a celebra o casatorie valida, pot delega aceasta facultate oricarui alt preot, chiar oi unui preot latin; existând o oarecare identitate între can. 830 CCEO oi can. 1111 CIC putem presupune, aplicând principiul simetriei, ca oi un preot competent latin poate delega un preot greco-catolic sa celebreze o casatorie dintre doi catolici de rit latin. Cu alte cuvinte, parohul greco-catolic poate delega un preot latin sa celebreze o casatorie asupra careia are competen?a, oi invers;

  • excep?ia de la aceste reguli este data de celebrarea sacramentului în forma extraordinara prevazuta de amintitele canoane 832 oi 834, § 2, care nu fac obiectul prezentarii noastre.

Cunoscând oi con?inutul can. 674 CCEO care prevede ca:

Can. 674 - § 1. (CIC 846 § 1 a) La celebrarea sacramentelor se vor respecta cu aten?ie cele ce sunt cuprinse în car?ile liturgice.

§ 2. Slujitorul va celebra sacramentele dupa prescrierile liturgice ale propriei Biserici sui iuris, exceptând cazul în care prin drept s-a stabilit altfel sau el însuoi a ob?inut o facultate speciala de la Scaunul Apostolic.

vom trage pe marginea acestor idei urmatoarele concluzii:

  • preotul greco-catolic, paroh sau nu, celebreaza sacramentul casatoriei, fiind valid delegat, doar în rit greco-catolic, respectiv observând prescrip?iile car?ilor liturgice proprii (Euhologhionul); aceiaoi regula a respectarii prescrip?iilor propriilor car?i liturgice impunând-o oi alte canoane dintre care amintesc doar cann. 199, 377, 656, 668;

  • preotul greco-catolic poate celebra în rit divers de cel greco-catolic doar daca se bucura de facultatea conferita de Scaunul Apostolic de a celebra oi în alt rit, respectiv latin (biritualism);

  • în absen?a acestei faculta?i acelaoi preot greco-catolic poate celebra valid o casatorie între doi credinciooi catolici de rit latin, doar daca este legitim delegat de catre ministrul competent latin (can. 1111 CIC); o astfel de casatorie, chiar daca se celebreaza în favoarea a doi credinciooi latini va trebui celebrata numai în ritul propriu, adica greco-catolic.

Concluzionând, putem spune în baza canoanelor mai sus prezentate, ca un preot greco-catolic poate celebra o casatorie conform ritului latin, doar daca se bucura de facultatea conferita de Sfântul Scaun de a celebra în acest rit (biritualism). În absen?a acestei faculta?i, un preot greco-catolic va putea celebra numai în rit propriu, greco-catolic, oi numai respectând prescrip?iile car?ilor liturgice proprii.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=25
Vă rugăm să respectați drepturile de autor