pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos
Thomas de Kempis

achizitionare: 23.06.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Inapoi la cuprins Cartea IV: Despre Taina sfîntului altar

Capitolul XVIII

SĂ NU ISCODIM TAINELE SFINTEI CUMINECĂTURI CI,
URMÎNDU-L CU UMILINȚĂ PE CRISTOS,
SĂ SUPUNEM CREDINȚEI LUMINILE MINȚII NOASTRE OMENEȘTI

Vocea Domnului iubit

1. Ferește-te de iscodirea ușuratică și zadarnică a acestei Taine necuprinse, dacă nu vrei să te înfunzi în hățișul îndoielii și al șovăielilor. Cel ce iscodește măreția va fi zdrobit sub greutatea slavei (Prov 25, 27). Mult mai multe poate Dumnezeu săvîrși decît mintea omenească poate cuprinde și înțelege. Bună e, tocmai de aceea, doar cercetarea smerită și evlavioasă a adevărului, mintea fiind gata mereu să învețe cîte ceva și să urmeze pas cu pas învățăturile pline de miez ale sfinților părinți.

2. Fericită e mintea dreaptă și limpede ce nu se încurcă în întrebările grele, ci umblă fără șovăire pe cărarea poruncilor lui Dumnezeu. S-a întîmplat cu mulți că și-au pierdut credința, dorind tocmai să iscodească taine prea adînci. Ți se cere doar credință și o viață sinceră, nicidecum o minte strălucitor de ascuțită, care să pătrundă tainele lui Dumnezeu. De vreme ce nu poți înțelege și cuprinde nici măcar cele ce sînt mai prejos decît tine, cum îți închipui că ai putea sfredeli cu mintea și pricepe cele ce te depășesc, deasupra? Supune-te lui Dumnezeu, smerește-ți cugetul, punîndu-l sub pavăza credinței, și vei dobîndi lumina cunoașterii, în măsura chiar în care lucrul acesta îți va fi prielnic și folositor.

3. Credința unora în această Taină Sfîntă e supusă unor grele ispite; ei nu poartă nici o vină, ci vrăjmașul. Nu pune la inimă, nu te sinchisi de gîndurile fără noimă, nu răspunde șoaptelor diavolului, ațîțătoare la șovăială; crede Cuvîntului lui Dumnezeu, încrede-te în sfinți și proroci, și vei pune pe fugă pe dușmanul ticălos. De multe ori se dovedește de mare folos ca slujitorul lui Dumnezeu să fie încercat de astfel de gînduri. Pe necredincioși și pe păcătoși nu-i ispitește nimeni, căci vrăjmașul și-a asigurat asupra lor stăpînirea; pe credincioși, în schimb, în fel și chip, îi va încerca într-una.

4. Îmbrățișează deci credința neclintită și dreaptă și apropie-te rugător de Sfînta Taină, cu sfială și cuviință. Iar tot ceea ce scapă minții tale încredințează fără grijă Domnului celui atotputernic. Dumnezeu nu se înșeală și nu te înșeală; se înșeală cel ce se încrede prea mult în sine. Îi place Domnului să fie mai aproape de cei săraci cu mintea, se descoperă pe sine celor smeriți; El dă pruncilor înțelepciune (Ps 118, 130) și celor cu cugetul curat le arată cele mai ascunse tîlcuri; își ascunde în schimb darul dinaintea minților iscoditoare și trufașe. Mintea omului e șubredă și supusă rătăcirii; dar adevărata credință nu poate greși niciodată.

5. Cercetarea minții omenești trebuie să urmeze credinței, iar nu să o ia înainte, ridicînd în cale opreliști și piedici. Într-adevăr și credința și dragostea sînt de cea mai mare însemnătate pentru sfînta Cuminecătură, și una și alta lucrează împreună într-un fel ascuns în această preasfîntă și binecuvîntată Taină. Dumnezeul cel veșnic și necuprins, a cărui putere e nemărginită, săvîrșește lucruri multe și minunate în cer și pe pămînt, iar cercetarea și iscodirea minunilor sale depășește cu mult puterea celei mai înalte minți omenești. Dacă lucrările lui Dumnezeu ar fi dintre acelea pe care mintea să le poată cu ușurință pricepe, n-ar mai fi nici minunate, nici negrăite.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire