pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Despre Posturi

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior POSTURILE DIN CURSUL ANULUI BISERICESC

3. Concepția creștină despre post

Mântuitorul însuși a practicat postul; El a postit 40 de zile înainte de începutul activității Sale publice (Mat. IV, 2; Marcu I, 13 și Luca IV, l-3) și a învățat pe ucenicii Săi, atât prin cuvânt cât și prin faptă, că postul este inseparabil de rugăciune (Mat. IV, l; Marcu IX, 29). El l-a recomandat ca pe un mijloc de luptă împotriva ispitelor și a puterii diavolului (Mat. XVII, 21), stăruind că nu trebuie practicat numai cu forme externe, după obiceiul iudeilor, ci cu voie bună și cu conștiința că, postind, săvârșesti o faptă bine plăcută lui Dumnezeu (Mat. IV, 16).

Sfinții Apostoli au practicat și ei postul. Așa, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel a postit și a îndemnat pe fiii săi duhovnicești să practice postul, unit cu rugăciunea (Fapte IX, 9; XIII, 2-3 și XIV, 23; 2 Cor. VI, 5; l Cor. VII, 5).

Mențiuni despre practicarea postului după epoca apostolică găsim apoi la numeroși scriitori creștini, ca de ex. Barnaba, Sf. Iustin, Sf. Policarp, Herma, Clement al Alexandriei, iar din sec. IV înainte, mărturiile sunt prea numeroase ca să mai stăruim asupra lor.

Sfinții Părinți practicau postul, după pilda Mântuitorului și a Sfinților Apostoli, relevând foloasele lui pentru trupul și sufletul omului.

De aceea, Creștinismul a dat postului o însemnătate mare în viața religioasă și mai ales în viața monahală, făcând din el un act de virtute și de cult, un mijloc de progres în viața spirituală, de luptă împotriva patimilor și a poftelor și totodată un semn de respect și de omagiu adus lui Dumnezeu. S-a accentuat îndeosebi sensul spiritual al postului, precizându-se că postul adevărat constă nu numai în abținerea voluntară de la mâncare și băutură, ci într-o străduință neîncetată de a domina, cu spiritul, cu voința, toate patimile și poftele, instinctele și pornirile inferioare ale trupului, care îl apropie pe om de animale. Este vorba deci nu numai de o renunțare temporară, conștientă si consimțită, la satisfacerea unui instinct natural - nevoia de hrană -, ci de un efort pentru înnoirea vieții, prin întronarea supremației spiritului asupra trupului și a sufletului; iar această strădanie este legată cu o luptă grea, care constă în întărirea voinței si a rațiunii sănătoase, în disciplinarea instinctelor, în înfrânarea sufletului, tinzând la stabilirea unui echilibru lăuntric, în care spiritul - adică partea superioară si nobilă a ființei noastre - să domine toată viața omului.

Iată de ce postul face parte din mijloacele de cultivare și desăvârșire a sufletului, fiind inseparabil de alte virtuți și acte creștine, ca rugăciunea, căința, smerenia, milostenia ș.a. El slăbește, atenuează sau chiar stinge puterea patimilor și a instinctelor, constituind deci o formă sau un auxiliar al sârguinței continue spre desăvârșire, prin urmare, numai atunci este postul desăvârșit (post complet sau adevărat), când abținerea de la mâncările de dulce (postirea de bucate sau de alimente) este unită cu efortul spre virtute și progres spiritual, cu încordarea voinței spre purificarea sufletului, spre alungarea gândurilor și dorințelor păcătoase, spre înfrânarea de la răul moral (păcat). «Postește, dar, lui Dumnezeu, un post ca acesta: să nu faci nici o faptă rea în viața ta, ci slujește Domnului cu inimă curată, păzind poruncile Lui și mergând pe calea hotărârilor Lui; să nu se suie în inima ta nici o faptă rea; crede, însă, lui Dumnezeu, că dacă vei face acestea, dacă te vei teme de El și dacă te vei înfrâna de la orice lucru rău, vei trăi în Dumnezeu. Dacă vei face acestea, vei posti post mare și primit de Domnul», zice unul dintre discipolii apostolilor. Cu alte cuvinte postul extern se completează cu postul intern, sau «postul de bucate» se desăvârsește prin «postul de păcate», însoțit de rugăciune.

De aceea e nevoie, din timp în timp, de zile sau perioade de postire, în care lupta spirituală cu patimile trupești și sufletești trebuie ajutată și intensificată printr-o strunire mai atentă și mai aspră a trupului, pentru ca acesta să devină (rămână) un instrument docil și apt pentru realizarea năzuințelor superioare ale spiritului, pentru ridicarea lui către Dumnezeu, izvorul și întruparea desăvârșită a Binelui și a Perfecțiunii.

Postul este conceput deci și practicat în creștinism ca un mijloc de progres în virtute și ca un act de cult, ca o jertfă vie de evlavie, de căință, de supunere față de Dumnezeu și un mod de cinstire a Lui. El nu este numai un efort de a supune, a domina și a birui ceea ce este rău și inferior în noi, ci și o dorință de a ne apropia de modul de viață îngeresc, ca și de Dumnezeu, de a-I plăcea si a ne asemăna cu El, căci - precum spune Simeon al Tesalonicului - nici Dumnezeu, nici îngerii nu au nevoie de hrană; de aceea, de regulă postul religios se încheie și se încununează prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului, care este în acest caz o pecetluire și o încununare a străduințelor noastre ascetice și duhovnicești. Postul este astfel rădăcină sau începătură a eliberării de patimi și «maică a virtuților», temelie a întregii vieți morale.

Postul poate să fie practicat și ca un mijloc igienic pentru păstrarea sănătății, pentru întărirea și înviorarea organismului. Știința medicală de astăzi a constatat că postul, departe de a fi împotriva naturii omului, dimpotrivă el este întotdeauna folositor, fiind în unele cazuri chiar recomandat ca mijloc de vindecare, pentru redresarea organismului obosit și intoxicat de hrană prea îmbelșugată. E de la sine înțeles că, atunci când e practicat din nevoie, din motive pur igienice sau sanitare, postul e lipsit de valoarea religioasă pe care o are atunci când e practicat de bună voie și din motive pur spirituale, ca un act de virtute și de cult, prescris și reglementat de Biserică.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire